HİT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Son güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023

HIT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”, “biz”, “bize” veya “bizim”), hizmetlerimizi (“Hizmetler”) kullandığınızda bilgilerinizi nasıl ve neden işleyebileceğimizi, toplayabileceğimizi, saklayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve/veya paylaşabileceğimizi açıklar. Örneğin:

 • https://www.hitsoft.com.tr adresindeki web sitemizi veya bu gizlilik bildirimine bağlantı veren herhangi bir web sitemizi ziyaret edin.
 • Mobil uygulamamızı (Hitsoft Mobile) veya bu gizlilik bildirimine bağlantı veren diğer herhangi bir uygulamamızı indirin ve kullanın.
 • Pazarlama veya etkinlik dahil olmak üzere diğer ilgili yollarla bizimle etkileşimde bulunun.

Sorular veya endişeler İşbu Aydınlatma Metnini okumak, gizlilik haklarınızı ve seçeneklerinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Politikalarımızı ve uygulamalarımızı kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetlerimizi kullanmayın. Hâla herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen   kvkk@hitsoft.com.tr adresinden bizimle iletişime geçin.

HITSOFT, uygulamaların kullanılması sırasında VERİ İŞLEYEN SIFATINI haizdir. Bu minvalde

HİTSOFT, Veri sorumlusu tarafından kendisine verilen yetkiye binaen; yine, VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN belirlenen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işleyebilir. VERİ SORUMLUSU’nun açıklanmasına ilişkin yetki HİTSOFT’ta olup, bu konuya ilişkin başvuru yapılması durumunda, başvuru sahibine özel ve münhasır olacak şekilde yazılı olarak açıklanacaktır.

ÖNEMLİ NOKTALARIN ÖZETİ

Bu özet, gizlilik bildirimimizin önemli noktalarını sağlar, ancak her bir önemli noktayı takip eden bağlantıya tıklayarak veya aradığınız bölümü bulmak için aşağıdaki içindekiler tablomuzu kullanarak bu konulardan herhangi biri hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz.

-Hangi kişisel bilgileri işliyoruz? Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde, kullandığınızda veya gezindiğinizde, HIT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlı olarak kişisel bilgileri işleyebiliriz. Yine bu kapsamda, VERİ SORUMLUSU ile olan hukuki ilişkinizin gerektirdiği veriler tarafımızca işlenebilecektir.

Hizmetler, yaptığınız seçimler ve kullandığınız ürünler ve özellikler. Bizimle paylaştığınız kişisel bilgiler hakkında daha fazla bilgi edinin.

-Hassas kişisel bilgileri (Özel Nitelikteki Kişisel Veriler) işliyor muyuz? Özel nitelikteki kişisel veriler sizin ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, dini veya diğer inançlarınız, kılık kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendka üyeliğiniz sağlık bilgileriniz, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik ve buna benzer verileriniz kapsamaktadır. Hassas kişisel verileriniz tarafımızca işlenmemektedir.

-Üçüncü taraflardan herhangi bir bilgi alıyor muyuz? Üçüncü taraflardan herhangi bir bilgi almıyoruz.

Kişisel Verilerinizi işlerken dikkate aldığımız ilkeler neler?  Kişisel verileriniz işlerken,

Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, başta 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) olmak üzere buna bağlı çıkarılan yönetmelikleri esas alıyoruz. Kişisel verilerinizi KVKK m.4 ‘e uygun olacak şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli açık ve meşru amaçlar için işliyoruz.

-Bilgilerinizi nasıl işliyoruz? Bilgilerinizi hizmetlerimizi sağlamak, geliştirmek ve yönetmek, sizinle iletişim kurmak, güvenlik ve dolandırıcılığı önlemek ve yürürlükteki yasalara uymak için işleriz. Bilgilerinizi yalnızca geçerli bir yasal nedenimiz olduğunda işleriz. Bilgilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

-Kişisel bilgileri hangi durumlarda ve ne tür taraflarla paylaşıyoruz? Bilgileri belirli durumlarda ve belirli üçüncü taraf kategorileriyle paylaşabiliriz. Kişisel bilgilerinizi ne zaman ve kimlerle paylaştığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

– Haklarınız nelerdir? Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak çeşitli haklarınız bulunmaktadır. Bunlar; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 5. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan ve bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkündür.

Yukarıdaki maddelerle ilgili daha detaylı bilgi almak ve kişisel verileriniz hakkındaki talepleriniz için lütfen bize ulaşın;

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte,

 1. Şirketimizin internet adresindeki ilgili yardım sayfalarındaki formu doldurarak,
 2. Defterdar Otakçılar Cd.     Kar

Plaza Bl N.80/55 Eyüpsultan / İstanbul – TÜRKİYE adresine iadeli taahhütlü posta, noter vasıtasıyla veya elden teslim yöntemi ile göndereceğiniz bir dilekçe/müracaat yazısı ile iletebilirsiniz. Ayrıca, talebin iletimi konusunda Kurulun başkaca yöntemler belirlemesi durumunda söz konusu yöntemlerle de talebinizi iletebilmeniz mümkün olacaktır. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 10 (on) sayfaya kadar ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, resmi makamlarca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz talebinizin gereğini yerine getirecektir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan bir ücret varsa, ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilme hakkı saklıdır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Şirketimize başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; “zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, haklarınızı düzenleyen 11 inci maddenin; a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

-Haklarınızı nasıl kullanırsınız? Haklarınızı kullanmanın en kolay yolu, e-posta adresimiz (kvkk@hitsoft.com.tr) üzerinden bizlerle iletişime geçmektir. Geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak taleplerinizi değerlendirecek ve harekete geçeceğiz.

-HİT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. topladığımız herhangi bir bilgi ile mi? Gizlilik bildiriminin tamamını gözden geçirin.

İÇİNDEKİLER

 1. HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ?
 2. BİLGİLERİNİZİ NASIL İŞLİYORUZ?
 3. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ          İŞLEMEK       İÇİN     HANGİ            YASAL           TABANLARA GÜVENİYORUZ?
 4. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE ZAMAN VE KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ?
 5. ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ KULLANIYOR MUYUZ?
 6. BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?
 7. ÇOCUKLARDAN BİLGİ TOPLUYORUZ MU?
 8. GİZLİLİK HAKLARINIZ NELERDİR?
 9. İZLEMEYİN ÖZELLİKLERİ İÇİN KONTROLLER
 10. BU BİLDİRİMDE GÜNCELLEME YAPIYOR MUYUZ?
 11. BU BİLDİRİM HAKKINDA BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
 12. SİZDEN TOPLADIĞIMIZ VERİLERİ NASIL İNCELEYEBİLİR, GÜNCELLEYEBİLİR VEYA SİLEBİLİRSİNİZ?

1.HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ?

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgiler

Kısaca: Bize sağladığınız kişisel bilgileri topluyoruz.

Bizimle veya ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almakla ilgilendiğinizi belirttiğinizde, Hizmetlerdeki faaliyetlere katıldığınızda veya başka bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde bize gönüllü olarak sağladığınız kişisel bilgileri topluyoruz.

Tarafınızdan Sağlanan Kişisel Bilgiler . Topladığımız kişisel bilgiler, bizimle ve Hizmetlerle olan etkileşimlerinizin bağlamına, yaptığınız seçimlere ve kullandığınız ürün ve özelliklere bağlıdır. Topladığımız kişisel bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • e-mail adresleri
 • İletişim Tercihleri
 • iletişim veya kimlik doğrulama verileri
 • fatura adresleri
 • isimler
 • telefon numaraları

-Hassas bilgi. Hassas bilgileri (Özel Nitelikteki Kişisel Verilerinizi) işlemeyiz.

-Uygulama Verileri. Uygulamalarımızı kullanırsanız, bize erişim veya izin vermeyi seçerseniz aşağıdaki bilgileri de toplayabiliriz:

-Konum Belirleme Bilgileri: Belirli konum tabanlı hizmetler sağlamak için mobil cihazınızdan sürekli olarak veya mobil uygulama(lar)ımızı kullanırken, konum tabanlı bilgileri izlemek için erişim veya izin talep edebiliriz . Erişimimizi veya izinlerimizi değiştirmek isterseniz, bunu cihazınızın ayarlarından yapabilirsiniz.

-Mobil Cihaz Erişimi: Mobil cihazınızın bluetooth, kamera ve diğer özellikleri dahil olmak üzere mobil cihazınızdan belirli özelliklere erişim veya izin talep edebiliriz. Erişimimizi veya izinlerimizi değiştirmek isterseniz, bunu cihazınızın ayarlarından yapabilirsiniz.

Bu bilgilere öncelikle uygulamalarımızın güvenliğini ve işleyişini sürdürmek, sorun giderme ve dahili analiz ve raporlama amaçlarımız için ihtiyaç duyulur.

Bize sağladığınız tüm kişisel bilgiler doğru, eksiksiz ve doğru olmalıdır ve bu tür kişisel bilgilerdeki herhangi bir değişikliği bize bildirmeniz gerekir. Otomatik olarak toplanan bilgiler

Hizmetlerimizi ziyaret ettiğinizde İnternet Protokolü (IP) adresiniz ve/veya tarayıcı ve cihaz özellikleriniz gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanır.

Hizmetleri ziyaret ettiğinizde, kullandığınızda veya Gezindiğinizde belirli bilgileri otomatik olarak topluyoruz. Bu bilgiler, özel kimliğinizi (adınız veya iletişim bilgileriniz gibi) açıklamaz ancak IP adresiniz, tarayıcı ve cihaz özellikleri, işletim sistemi, dil tercihleri, yönlendiren URL’ler, cihaz adı, ülke, konum gibi cihaz ve kullanım bilgilerini içerebilir. Hizmetlerimizi nasıl ve ne zaman kullandığınızla ilgili bilgiler ve diğer teknik bilgiler. Bu bilgilere öncelikle Hizmetlerimizin güvenliğini ve işleyişini sürdürmek ve dahili analiz ve raporlama amaçlarımız için ihtiyaç duyulur.

Birçok işletme gibi biz de çerezler ve benzeri teknolojiler aracılığıyla bilgi topluyoruz .

Topladığımız bilgiler şunları içerir:

-Cihaz Verileri. Bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz veya Hizmetlere erişmek için kullandığınız diğer cihazlarla ilgili bilgiler gibi cihaz verilerini topluyoruz . Kullanılan cihaza bağlı olarak bu cihaz verileri, IP adresiniz (veya proxy sunucunuz), cihaz ve uygulama kimlik numaralarınız, konumunuz, tarayıcı tipiniz, donanım modeliniz, İnternet servis sağlayıcınız ve/veya mobil operatörünüz, işletim sisteminiz ve sistem yapılandırma bilgileri.

 1. BİLGİLERİNİZİ NASIL İŞLİYORUZ?

Kısaca: Bilgilerinizi Hizmetlerimizi sağlamak, geliştirmek ve yönetmek, sizinle iletişim kurmak, güvenlik ve dolandırıcılığı önlemek ve yasalara uymak için işleriz. Ayrıca, açık rızanız doğrultusunda tarafınızla kurulan hukuki ilişkiye uygun olarak verilerinizi işleyebiliriz. Veri sorumlusu tarafından Şirketimize verilen yetki uyarınca kişisel verilerinize erişebilir, bunları toplayabilir ve Veri Sorumlusu ile paylaşabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi, Hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunuza bağlı olarak çeşitli nedenlerle işleriz, örneğin:

 • Hizmetlerin kullanıcıya sunulmasını sağlamak ve kolaylaştırmak: Size istenen hizmeti sağlamak için bilgilerinizi işleyebiliriz.
 • Siparişlerinizi yerine getirmek ve yönetmek için: Hizmetler aracılığıyla verdiğiniz siparişleri, ödemeleri, iadeleri ve değişimleri yerine getirmek ve yönetmek için bilgilerinizi işleyebiliriz.
 • Kullanıcıdan kullanıcıya iletişimi etkinleştirmek için: Başka bir kullanıcıyla iletişime izin veren tekliflerimizden herhangi birini kullanmayı seçerseniz bilgilerinizi işleyebiliriz.
 • Bir bireyin hayati çıkarlarını kurtarmak veya korumak için: İşlemlerinizi yapabiliriz zarar görmesini önlemek gibi bir bireyin hayati çıkarlarını kurtarmak veya korumak için gerektiğinde bilgi.
 • Rıza Gerektirmeyen Haller: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu/veri işleyen sıfatıyla Hit Soft’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Ayrıca, Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.
 1. BİLGİLERİNİZİ İŞLEMEK İÇİN HANGİ YASAL TABANLARA GÜVENİYORUZ?

Kısaca: Kişisel bilgilerinizi yalnızca gerekli olduğuna inandığımız ve yürürlükteki yasalar uyarınca geçerli bir yasal nedenimiz (yani yasal dayanağımız) olduğunda, örneğin sizin izninizle, yasalara uymak, size sağlamak için işleriz. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize girmek veya bunları yerine getirmek, haklarınızı korumak veya meşru ticari çıkarlarımızı yerine getirmek için hizmetler.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve buna bağlı yönetmelikler, kişisel bilgilerinizi işlemek için dayandığımız geçerli yasal dayanakları açıklamamızı zorunlu kılar. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizi işlemek için aşağıdaki yasal dayanaklara güvenebiliriz:

 • Onay: Kişisel bilgilerinizi belirli bir amaç için kullanmamıza izin verdiyseniz (yani izin verdiyseniz) bilgilerinizi işleyebiliriz. Tarafımıza vermiş olduğunuz onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekme hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Bir Sözleşmenin İfası: Hizmetlerimizi sağlamak da dahil olmak üzere size karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olduğuna inandığımız zaman veya sizinle bir sözleşme yapmadan önce talebiniz üzerine kişisel bilgilerinizi işleyebiliriz.
 • Yasal Yükümlülükler. Bilgilerinizi, bir kolluk kuvveti veya düzenleyici kurumla işbirliği yapmak, yasal haklarımızı kullanmak veya savunmak veya içinde bulunduğumuz davalarda kanıt olarak bizimle paylaşmak gibi yasal yükümlülüklerimize uymak için gerekli olduğuna inandığımız yerlerde işleyebiliriz.
 • Hayati İlgi Alanları: Bilgilerinizi, herhangi bir kişinin güvenliğine yönelik potansiyel tehditler içeren durumlar gibi, sizin veya üçüncü bir tarafın hayati çıkarlarının korunmasının gerekli olduğuna inandığımız durumlarda işleyebiliriz.

4.KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE ZAMAN VE KİMLERLE PAYLAŞIRIZ?

Kısaca: Bilgileri bu bölümde açıklanan belirli durumlarda ve/veya aşağıdaki üçüncü taraf kategorileri ile paylaşabiliriz.

Satıcılar, Danışmanlar ve Diğer Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar: Verilerinizi bizim için veya bizim adımıza hizmet veren ve bu işi yapmak için bu tür bilgilere erişmesi gereken üçüncü taraf satıcılar, hizmet sağlayıcılar, yükleniciler veya aracılar (“üçüncü taraflar”) ile paylaşabiliriz. Kişisel bilgilerinizin korunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış üçüncü taraflarla yürürlükte olan sözleşmelerimiz var. Bu, yapmaları için talimat vermediğimiz sürece kişisel bilgilerinizle hiçbir şey yapamayacakları anlamına gelir. Ayrıca kişisel bilgilerinizi bizim dışımızda hiçbir kuruluşla paylaşmayacaklardır. Ayrıca bizim adımıza tuttukları verileri korumayı ve talimat verdiğimiz süre boyunca saklamayı taahhüt ederler. Kişisel bilgileri paylaşabileceğimiz üçüncü taraf kategorileri aşağıdaki gibidir:

 • Veri Analitiği Hizmetleri,
 • Performans İzleme Araçları,
 • Satış ve Pazarlama Araçları,
 • Adına veri işleme faaliyetini yerine getirdiğimiz VERİ SORUMLUSU ile, Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda da paylaşmamız gerekebilir:
 • İş Transferleri: Bilgilerinizi herhangi bir birleşme, şirket varlıklarının satışı, finansmanı veya işimizin tamamının veya bir kısmının başka bir şirkete satın alınmasıyla bağlantılı olarak veya müzakereler sırasında paylaşabilir veya aktarabiliriz.

Google Haritalar Platformu API’lerini kullandığımızda: Bilgilerinizi belirli Google Haritalar Platformu API’leri (örn: Google Haritalar API’sı, Places API) ile paylaşabiliriz. Konuma özel isteklerde bulunduğunuzda belirli bilgileri almak için belirli Google Haritalar Platformu API’lerini kullanırız. Buna şunlar dahildir; Müşteriler için mağazaların konum doğruluğu; ve diğer benzer bilgiler. Bilgileri ne için kullandığımızın tam listesi bu bölümde ve bir önceki “BİLGİLERİNİZİ NASIL İŞLİYORUZ?” başlıklı bölümde bulunabilir. Konumunuzu bir (1) ay boyunca cihazınızda (“önbellek”) alır ve saklarız. Bu belgenin sonunda verilen iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçerek onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Kullandığımız Google Haritalar Platformu API’leri, çerezleri ve diğer bilgileri cihazlarınızda depolar ve bunlara erişir. Şu anda Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AB ülkeleri, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç) veya Birleşik Krallık’ta bulunan bir kullanıcıysanız, lütfen Çerez Bildirimimize bakın.

 1. ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ KULLANIYOR MUYUZ?

Kısaca: Bilgilerinizi toplamak ve saklamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanabiliriz.

Bilgilere erişmek veya bilgileri depolamak için çerezleri ve benzer izleme teknolojilerini (web işaretçileri ve pikseller gibi) kullanabiliriz. Bu tür teknolojileri nasıl kullandığımıza ve belirli tanımlama bilgilerini nasıl reddedebileceğinize ilişkin özel bilgiler Çerez Bildirimimizde belirtilmiştir.

 1. BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE SAKLIYORUZ?

Kısaca: Yasalar aksini gerektirmedikçe, bilgilerinizi bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklarız.

Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan veri işleme sebeplerimizin sona ermesi ile re’sen veya sizin talebiniz üzerine sileriz, yok ederiz veya anonim hale getiririz. Kanunen daha uzun bir saklama süresi gerekmediği veya tarafımıza izin verilmediği sürece (vergi, muhasebe veya diğer yasal gereklilikler gibi) kişisel bilgilerinizi yalnızca bu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Şirketimiz kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

8.GİZLİLİK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kısaca: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel bilgilerinize daha fazla erişim ve bu bilgiler üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayan haklara sahipsiniz. Hesabınızı istediğiniz zaman gözden geçirebilir, değiştirebilir veya sonlandırabilirsiniz.

Veri koruma yasaları kapsamında belirli haklara sahipsiniz. Bunlar, (i) kişisel bilgilerinize erişim talebinde bulunma ve kişisel bilgilerinizin bir kopyasını alma, (ii) düzeltme veya silme talebinde bulunma; (iii) kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamak ve (iv) varsa, veri taşınabilirliği. Belirli durumlarda, kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız da olabilir. “BU BİLDİRİM HAKKINDA BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?” bölümünde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek böyle bir talepte bulunabilirsiniz.

Geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak herhangi bir talebi değerlendirecek ve harekete geçeceğiz. Veri sorumlusuna, Şirketimize ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikâyette bulunma hakkınız da vardır.

Tarafımıza vermiş olduğunuz izinleri her zaman geri çekmeniz mümkündür.Ancak bunun, geri çekilmeden önceki işlemenin yasallığını veya rıza dışındaki yasal işleme gerekçelerine dayanarak yürütülen kişisel bilgilerinizin işlenmesini etkilemeyeceğini lütfen unutmayın.

Gizlilik haklarınızla ilgili soru veya yorumlarınız için bize kvkk@hitsoft.com.tr adresinden eposta gönderebilirsiniz.

9.İZLEME ÖZELLİKLERİ İÇİN KONTROLLER

Çevrimiçi tarama etkinliklerinizle ilgili verilerin izlenmemesi ve toplanmaması için gizlilik tercihinizi belirtmek üzere etkinleştirebileceğiniz bir İzlememe (“DNT”) özelliği veya ayarı içerir. Bu aşamada, DNT sinyallerini tanımak ve uygulamak için tek tip bir teknoloji standardı nihai hale getirilmemiştir. Bu nedenle, şu anda DNT tarayıcı sinyallerine veya çevrimiçi izlenmeme tercihinizi otomatik olarak bildiren başka herhangi bir mekanizmaya yanıt vermiyoruz. Gelecekte takip etmemiz gereken çevrimiçi izleme için bir standart kabul edilirse bu gizlilik bildiriminin revize edilmiş bir versiyonunda sizi bu uygulama hakkında bilgilendireceğiz.

 1. BU BİLDİRİMDE GÜNCELLEME YAPIYOR MUYUZ?

Kısaca: Evet, ilgili yasalara uygunluğu sürdürmek için bu bildirimi gerektiği gibi güncelleyeceğiz.

Bu gizlilik bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncellenen sürüm, güncellenmiş bir “Revize” tarihi ile belirtilecek ve güncellenen sürüm, erişilebilir olduğu anda geçerli olacaktır. Bu gizlilik bildiriminde önemli değişiklikler yaparsak, bu tür değişikliklerle ilgili belirgin bir bildirim yayınlayarak veya doğrudan size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirebiliriz. Bilgilerinizi nasıl koruduğumuzdan haberdar olmak için bu gizlilik bildirimini sık sık gözden geçirmenizi öneririz.

11.BU BİLDİRİM HAKKINDA BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Bu bildirimle ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa, bize kvkk@hitsoft.com.tr adresinden eposta gönderebilir veya aşağıdaki adrese posta gönderebilirsiniz:

HİT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Defterdar Mah. Otakçılar Cad.No:80 Kar Plaza Kat:2 Ofis No:19 EYÜP / İSTANBUL kvkk@hitsoft.com.tr

+ 444 94 48

13.SİZDEN TOPLADIĞIMIZ VERİLERİ NASIL İNCELEYEBİLİR, GÜNCELLEYEBİLİR VEYA SİLEBİLİRSİNİZ?

Sizden topladığımız kişisel bilgilere erişim talep etme, bu bilgileri değiştirme, anonim hale getirilmesini isteme, yok edilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kişisel bilgilerinizin incelenmesini, güncellenmesini veya silinmesini talep etmek için yukarıda yer alan adresimize posta yolu ile veya kvkk@hitsoft.com.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.