HİT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

www.hitsoft.com.tr alan adlı web sitesi, HİT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından yönetilmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’nin (Aydınlatma Metni) amacı, HİT BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından yönetilmekte olanwww.hitsoft.com.tr alan adlı internet sitesinin, (İnternet Sitesi) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

1.VERİ SORUMLUSU

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Hit Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (‘’Şirket’’ veya “Hitsoft”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

2. TANIMLAR

İşbu Aydınlatma Metninde geçen;

İlgili Kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İnternet Sitesi: www.hitsoft.com.tr alan adlı web sitesini,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Tebliğ: 10/03/2018 Tarihli, 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAKLARI VE TOPLANMA BİÇİMİ

Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4. Ve 5. Maddelerini gözeterek hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda sayılacak belirli, açık ve meşru amaçlar için kişisel verilerinizi işleyebilir:

Verilerinizi işlerken “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanırız.

Bunlar dışında, Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde Hitsoft tarafından işlenmektedir:

 1. Yürüttüğümüz ticari faaliyetler kapsamında satış işlemi sonrası fatura kesilmesi, vergisel ve diğer kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem bilgisi)
 2. Tarafınızla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. Hit Soft tarafından üretilen ve/veya ithal edilen tüm ürünlerinin satışının yapılması ve tercih ettiğiniz teslimat yöntemine bağlı olarak teslim edilebilmesi,
 4. Gerekli olması durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi,
 5. Satın aldığınız ürünler ya da katıldığınız kampanya/çekilişler kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti,
 6. Talebinize bağlı olarak Hitsoft’a ait platformlarda üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın muhafazası,
 7. İletişim izni vermiş iseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, etkinlik bülteni gönderilmesi,
 8. Veri analizi-araştırma yapılabilmesi,
 9. Ürün satın alırken garanti (sigorta) seçimi yapmış iseniz sigorta işlemlerinin yapılması,
 10. Şikayetlerinizin/taleplerinizin Şirketimize aktarılabilmesi ve takibi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması,
 11. İlgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Hit Soft, kişisel verilerinizi burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, açık rızanız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir.

Açık Rıza Gerektirmeyen Haller: 6698 Sayılı Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, kişisel verilerinizin açık rızasınız aranmaksızın işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veyarızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veriSorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir.

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

 • Grup şirketlerimize,
 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
 • Tarafınızla kurulan ticari ilişki kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR SÜRE İŞLERİZ?

HİTSOFT, kişisel verilerinizin, kanunlara uygun hareket etmek ve yasal işlemleri yerine getirmek maksadıyla, kanunların ve bunlara bağlı sair mevzuatların öngördüğü sürece, işleme maksadının gerekli kıldığı süre boyunca veya Hitsoft’un ileride ortaya çıkabilecek olası hukuki süreçlerde sahip olabileceği haklarını koruması ve kullanabilmesi açısından gerekli olabilecek durumlarda ilgili yasal süreler boyunca muhafaza eder. Bu sürelerin sonunda müşterilerimize ait kişisel veriler tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Hitsoft’un politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; KVKK kapsamında işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenen süreler geçince Şirket’imiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK MADDE 11 KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ VE İSTİSNALAR

10/03/2018 Tarihli, 30356 Sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de başvuru hakkı ve başvuru usulüne ilişkin detaylar düzenlemiştir. İlgili Tebliğ uyarınca, Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. Ancak, Mezkûr Tebliğ’in 4. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca bu hakkın kullanılması başvurunun “Türkçe” olarak yapılmasına bağlıdır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanun ve ilgili sair kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu

(‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman güncellenebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri başvuru formunuza ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman güncellenebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Hitsoft başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu: Hit Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İletişim Telefonu +444 94 48

KEP Adresi: hitbilisim@hs03.kep.tr

Posta adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 Kar Plaza K:2 Ofis No:19 Eyüp-İstanbul

E- posta adresi :kvkk@hitsoft.com.tr